Zwroty / Reklamacje - przydatne informacje od shop.massdnm.com

Zwrot na shop.massdnm.com

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SDK sp. z o.o. sp.k. (Shop.Massdnm.com, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, e-mail: shop@massdnm.com, tel. 42 514 304 204) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz do pobrania znajdą Państwo TUTAJ.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Informujemy, że sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. W przypadku zwrotu zakupionych butów prosimy o odsyłanie ich w opakowaniu odpowiednio chroniącym je przed zniszczeniem. Prosimy nie oklejać pudełek butów taśmą i nie przyklejać etykiet adresowych. Najlepiej zapakować buty w dodatkowy karton, żeby pudełko nie uległo zniszczeniu.

Reklamacje na shop.massdnm.com

1. Shop Massdnm jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Shop.massdnm.com, ul. Pomorska 40, 91-408, Łódź, shop@massdnm.com. Shop Massdnm zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Shop Massdnm jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów Shop Massdnm jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Shop Massdnm, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

3. Konsumenci mogą skorzystać z platformy ODR w zakresie polubownego rozstrzygania sporów dotyczących zakupów w Internecie. Platforma dostępna jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Adresem poczty e-mail właściwym do kontaktu ze strony Shop Massdnm jest shop@massdnm.com

4. Shop Massdnm wyraża zgodę na polubowne rozstrzyganie sporów. Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów jest:
Inspekcja Handlowa
Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi
ul. Gdańska 38
90-730 Łódź
www.wiih.lodz.pl
e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl

Reklamowany towar należy dostarczyć na adres:
Shop.Massdnm.com 91-408 Łódź ul. Pomorska 40 z dopiskiem „REKLAMACJA"
Koszty zmówionego towaru zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący. W takim wypadku Sprzedawca odsyła reklamowany towar do Kupującego na jego koszt.

Formularz reklamacyjny TUTAJ do pobrania.

pixel